eventName

השבת נכנסת ב: 18:16

כניסת השבת והדלקת נרות: 18:16
פרשת השבוע: נצבים
תאריך עברי: שבת כ"ח אלול
תאריך לועזי: יום שישי, 23 ספטמבר 2022

מועדי כניסה ויציאה של שבתות וחגים באילת:

רשימת המועדים של השבתות והחגים מפורסמת באתר מתוך רשימה שמפרסמת המועצה הדתית באילת בסמוך לראש השנה, בכל שנה.